Obchodné podmienky

1) Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Občianske združenie ČAS A KNIHA IČO:42018501, sídlo Antikvariát ČAS, ul. M. Hodžu č. 2 971 01 Prievidza, (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim – spotrebiteľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu (ďalej len „e-shop“) predávajúceho.

1.2. Kupujúci sa v zmysle týchto Obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ.

1.3. Spotrebiteľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.4. Kupujúci ako spotrebiteľ, pri zadávaní objednávky uvedie svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo, e-mailový kontakt.

2) Objednávka a spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku.

2.2. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovaru kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho zaslaním na e-mailovú adresu predávajúceho: office@antikvariatcas.sk. 

2.3. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre neho záväznou.

2.4. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami a tovar si záväzne objednáva. Kópia objednávky je automaticky odoslaná na emailovú adresu. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

2.5. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je  kúpa uzavretá a je ju možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim.

2.6. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

2.7. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúceho a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „potvrdenie objednávky“.

2.8 Spracovanie a vybavenie objednávok kupujúcich môže byť z prevádzkových dôvodov predávajúceho dočasne pozastavené (zdravotné, sociálne dôvody-dovolenka apod.).

2.9 Vybavujeme objednávky s adresou doručenia len na území Slovenskej republiky. Pre objednávky mimo SR nás kontaktujte emailom (office@antikvariatcas.sk) kvôli odsúhlaseniu ceny dopravy podľa krajiny doručenia.

3) Cena

3.1. Všetky  ceny, ktoré uvádza predávajúci na internetovej stránke vzťahujúce sa na objednávaný tovar v čase doručenia objednávky zo strany kupujúceho  sú konečné a sú uvedené bez poštovného. Predávajúci nie je platcom DPH.

3.2.  Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

3.3. Poštovné za predmet kúpy sa pripočíta ku kúpnej cene automaticky pri dokončení vyplňovania objednávkového formuláru.

4) Dodanie tovaru a spôsob platby

4.1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 3 pracovných dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim; túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.

4.2. Záväzok dodania tovaru sa zo strany predávajúceho považuje za splnený vtedy, keď sa tovar odovzdá kupujúcemu, resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke, alebo predávajúci odovzdá tovar prepravcovi k preprave.

4.3. V prípade platby na dobierku, kupujúci potvrdí  písomne prevzatie tovaru v dodacom liste resp. faktúre, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru.

4.4. Odoslanie objednávky potvrdí predávajúci e-mailom. Objednávky, pri ktorých kupujúci  zvolil platbu v podobe platby prevodom na účet predávajúceho, uhrádza kupujúci až po potvrdení, predávajúceho, o tom, že všetky objednané tovary ( knihy ) má k dispozícii. Platbu realizuje kupujúci v lehote do 3 dní od oznámenia predávajúceho o úplnosti obsahu objednávky. Predávajúci v tomto prípade zasiela objednaný tovar, až po pripísaní celej kúpnej ceny na jeho účet.

Číslo účtu na ktoré Kupujúci prevádza pri spôsobe platby prevodom na účet je uvedené dole.

Občianske združenie ČAS A KNIHA

SK41 5600 0000 0090 8772 4001 

BIC: KOMASK2X

Banka: Prima banka

4.5. Tovar je možné prebrať aj osobne na adrese: Prievidza, ul. M. Hodžu 2, bez akýchkoľvek nárokov na ďalšie platby.

4.6. Výška poštovného je závislá od prepravcu, ktorého určí kupujúci v objednávkovom formulári. Pri kúpnych cenách nad 50,-€ predávajúci poštovné neúčtuje.

4.7. Pri dodávke tovaru na dobierku kupujúci zaplatí  kúpnu cenu a poštovné v hotovosti pri prevzatí dobierky.

4.8. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do piatich pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve resp. v záväznej akceptácii, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po márnom uplynutí piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

5) Práva a povinnosti predávajúceho

5.1. Predávajúci je povinný:

 1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne,
 2. tovar vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

5.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

5.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti objednaného tovaru  nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, alebo pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet písomne určený kupujúcim, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

5.4. Predávajúci nezodpovedá za:

 1. oneskorené dodanie tovaru v dôsledku nesprávne uvedenej adresy a vinou prepravcu,
 2. poškodenie zásielky v dôsledku prepravy,
 3. obsahovú náplň kníh a opotrebovanie antikvárnych kníh. Nedostatky v dôsledku opotrebovania (venovania, zmena farby listov, bez obalu a podobne) sú rámcovo uvádzané pri popise titulu v ponukovom liste.

6) Práva a povinnosti kupujúceho

6.1. Kupujúci je povinný:

 1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

6.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

6.3. Zákazník je oprávnený pri prevzatí tovaru skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení Slovenskou poštou, alebo Zásielkovňa s.r.o. je v prípade zistenia poškodenia alebo nekompletnosti tovaru pri jeho prevzatí kupujúci povinný bezodkladne spísať škodový zápis na mieste o nekompletnosti balenia a doručiť ho predávajúcemu. Neskoršie reklamácie tohto druhu nebude možné uznať. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia, nakoľko pri reklamácii bude potrebné preukázať neúplnosť balenia pri jeho prevzatí.

6.4. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v obchodných podmienkach odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny.

7) Prevod vlastníckeho práva

7.1. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste a úplným uhradením kúpnej ceny predávajúcemu prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.

7.2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť ju až po uhradení celej kúpnej ceny.

7.3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8)  Stornovanie objednávky

8.1. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty  predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail, popis objednaného tovaru a bankové spojenie. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do platného zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankové spojenie kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

 1. Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.
 2. Vrátený tovar predávajúcemu nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 3. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z. z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar.
 4. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 5. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z. z., ktorej predmetom sú aj antikvárne knihy, čiže knihy použité.
 6. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností

9)  Zmluvná pokuta pri neprevzatí tovaru

9.1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval, resp. neodstúpil od kúpnej zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber.

 • Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.

10) Reklamačný poriadok

10.1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

10.2. Reklamovať je možné len tovar, ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

10.3. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar vykazujúci vady, ktoré sa nedajú podradiť pod vady uvádzané v ponukovom liste internetového obchodu,   vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

10.4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť písomne u predávajúceho bezodkladne, hneď po zistení vady.

10.5. Pred prevzatím a zaplatením zásielky u doručovateľa skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. V prípade  poškodenia (roztrhnutý alebo znehodnotený obal či listy, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté poškodené zásielky reklamácie neprijímame.

10.6. V prípade nekompletnosti zásielky alebo poškodeného tovaru je dôležité kontaktovať nás do 48 hodín od prebratia zásielky, a to od pondelka do piatka e-mailom na office@antikvariatcas.sk. Neskoršie reklamácie nekompletnosti a mechanického poškodenia tovaru nemusia byť uznané. Zásielku na reklamáciu zašle kupujúci  na svoje náklady doporučene na internetovú prevádzku predávajúceho, nie však dobierkou.

10.7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady:

 1. Ak k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim.
 2. Používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou povahou nezodpovedajú prirodzenému prostrediu tovaru, hlavne svojou vlhkosťou a chemickými a mechanickými vplyvmi.
 3. Zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar.
 4. spôsobené obsahovou náplňou kníh a opotrebovaním antikvárnych kníh. Nedostatky v dôsledku opotrebovania (venovania, poznámky, zvýraznenia textu, zmena farby listov, bez obalu a podobne) sú rámcovo uvádzané pri popise titulu v ponukovom liste.

10.8. Pri antikvárnych knihách nie je možné reklamovať poškodenie, ktorého sa zľava z ceny týka.

10.9. Záruka sa nevzťahuje na chyby, o ktorých bol kupujúci predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy aspoň rámcovo v ponukovom liste upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

10.10. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

10.11. Reklamácie sú vybavené v čase, od 3 do maximálne 30 pracovných dní od prevzatia kvalifikovanej reklamácie.

10.12.  V prípade oprávnenej reklamácie, predávajúci knihy zoberie späť a vráti kupujúcemu celú kúpnu cenu na vopred dohodnutý spôsob úhrady ( bankové spojenie alebo poštová poukážka). Cenu poštovného predávajúci nevracia.

11) Záverečné ustanovenia

11.1. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a vyjadruje s nimi svoj súhlas.

11.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi O.z. ČAS A KNIHA, a kupujúcim, sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t. j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi.

11.3. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.