Ochrana osobných údajov

Od 25.05.2018 sú osobné údaje získané počas vašej objednávky na našej stránke www.antikvariatcas.sk spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov je:

Občianske združenie ČAS A KNIHA                                                                

IČO: 42018501                                                                                              

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby:

Eva Pastieriková

adresa: Dlhá ul. 48/35 971 01 Prievidza

e-mail: office@antikvariatcas.sk

telefón:046/5426515, mobil:0908 228017

Osobné údaje spracovávame len zo zákonných dôvodov.

Uchovávame ich po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a e-shopom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov vaše osobné údaje vymažeme.

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym štatistickým inštitúciám a už vôbec nie do tretej krajiny (respektíve zahraničia). Súbory cookies nepoužívame.

Príjemcom osobných údajov je len oprávnený prevádzkovateľ e-shopu – všetko je uvedené v kontaktoch tejto web stránky.

Pri nákupe v našom e-shope od vás žiadame len údaje potrebné na doručenie objednávky.

Kontaktné údaje nepoužívame na zasielanie reklamných mailov a ani na iné marketingové účely (na mail zasielame len potvrdenie objednávky a údaje k platbe). Vaše osobné údaje poskytujeme len Slovenskej pošte a Zásielkovňa s.r.o., pre potreby dodania tovaru a nikdy ich neposkytujeme inej tretej strane. Vaše bankové údaje z online prevodov nezbierame a neuchovávame, sú realizované priamo na stránkach banky.

Osobné údaje nám poskytujete len cez registráciu alebo prostredníctvom objednávky. Môže sa stať, že ich použijeme na komunikáciu s vami, ale len v súvislosti s vašou objednávkou (ak vás potrebujeme informovať o nedostupnosti tovaru alebo – ak reagujeme na otázku, ktorú ste položili v poznámke pri dokončovaní objednávky).

Vzhľadom na to, že nevyžadujeme také osobné údaje, ako je dátum narodenia, alebo vek objednávateľa, môže sa stať, že objednávku uplatní dieťa vo veku maloletosti. Pri tomto zistení jeho právneho zástupcu, žiadame o jeho upozornenie, alebo prípadné vzájomné vysvetlenie danej okolnosti.

Za podmienok stanovených zákonom máte:

a./ právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

b./ právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

c./ právo na vymazanie osobných údajov podľa § 23 Zákona,

d./ právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

e./ právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

f./ právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

Máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Bezpečnosť spracovaných osobných údajov:

Prijali sme technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov a k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe. najmä zabezpečenie prístupu ku počítačom heslom, používaním anitvírových programov a pravidelnou údržbou počítačov. Prístup k osobným údajom majú len poverené osoby e-shopu, všetky sú uvedené v kontaktoch stránky e-shopu. Zo zákona sme v prípade potreby povinní sprístupniť údaje štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad obchodnou činnosťou alebo riešia súdne spory.

Záverečné ustanovenie

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. Sme oprávnení tieto podmienky zmeniť (v rámci zákona). Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.